અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/પ્રફુલ્લા વોરા/ઠેસ...: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 19: Line 19:
{{Right|(ગુજરાતી કવિતાચયન  : ૧૯૯૪, સં. ૧૯૯૬, પૃ. ૬૨)}}
{{Right|(ગુજરાતી કવિતાચયન  : ૧૯૯૪, સં. ૧૯૯૬, પૃ. ૬૨)}}
</poem>
</poem>
{{HeaderNav
|previous=[[અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/રમણીક સોમેશ્વર/માટી | માટી]]  | આંગણામાં સુકાઈ રહ્યું છે એક વૃક્ષ]]
|next=[[અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/પ્રફુલ્લા વોરા/થોડું અંગત અંગત | થોડું અંગત અંગત]]  | ચાલ, હવે પડછાયા છોડી જીવીએ થોડું અંગત અંગત, ]]
}}