અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/મણિલાલ દેસાઈ/રાત

From Ekatra Wiki
Revision as of 05:20, 15 July 2021 by MeghaBhavsar (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|રાત|મણિલાલ દેસાઈ}} <poem> દિવસભર વન મહીં આમલીડાળ પર વન્ય વાગોળ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


રાત

મણિલાલ દેસાઈ

દિવસભર વન મહીં આમલીડાળ પર
વન્ય વાગોળની સાથ ઝૂલી.
રાત પડતાં જ એ પાંખ ખૂલી,
સીમ શિયાળની પોકપોકે ધસી આવતી
ગામમાં.
સાપના દર થકી કાંચળીમાં પૂરી અંગ
નીકળી પડી રાનમાં.
પાણીનું પોત ધીમે ધીમે સળવળે,
આભ પછડાયું અેનેય તે કળ વળે,
સોનચંપો લઈ હાથમાં
પવન ડગલાં ભરે,
ધૂણીથી વાસ મરચાંની આવી ભળે.
રાત —
રે વાઘના ચામડાથી મઢી —
થોરની વાડ કૂદી અને ગામમાં આવતી,
બારણાં બંધ ખખડાવતી.
(રાનેરી, પૃ. ૭૭)