ઇતરા/અર્પણ


અર્પણ

સુરેશ જોષી

પ્રિય રસિક તથા સૌ. કલાભાભીને

‘ગમે તો સ્વીકારે ગત સમય કેરાં સ્મરણમાં’

We all have our faults, mine is trying to write poems,

New scenery, someone I like, anything sets me off !