ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ/અર્પણ

અર્પણ
UJO-outline.jpg
તમારું તમને અર્પી
ધન્ય કૈંક થવા મથું...
– ચં૰