એકાંકી નાટકો /મુખપૃષ્ઠ-2

પ્રકાશન

‘પિયો ગોરી’, ફુલછાબ પ્રકાશન, રાણપુર, 1946

‘પિયો ગોરી’ (દશ એકાંકી) વોરા, મુંબઈ, 1957

0

ઈ-બુક સંપાદન : રમણ સોની, 2021

[આ ઈ-સંપાદનમાં તે તે કૃતિઓનાં પરિશિષ્ટ રૂપે મૂકાયેલી લેખક-કેફિયતો, ભૂમિકાઓ, અભ્યાસીઓએ લખેલી પ્રસ્તાવનાઓ — યોગ્ય ક્રમે ગોઠવી છે; એ વિગતોના (અનુ)ક્રમમાં નિર્દેશ કર્યા છે; દરેક પુસ્તકને અંતે શ્રીધરાણીની જીવનક્રમિકા તથા એમના ગ્રંથોની સૂચિ મૂકી છે; દરેક કૃતિ(ટૅક્સ્ટ)ની આવૃત્તિઓને આ ક્રમ-પૃષ્ઠ પર નોંધી આપી છે ને સુવાચ્ય મુદ્રણ-સજ્જા કરી છે.] }}