કથોપકથન/અર્પણ


અર્પણ

સુરેશ જોષી

ડો. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરાને
જેમની પાસેથી અભ્યાસ ને આવશ્યક શિસ્તના પાઠ શીખ્યો