કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૧૦.પિતાની પ્રથમ મૃત્યુતિથિએ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૧૦.પિતાની પ્રથમ મૃત્યુતિથિએ

ચિનુ મોદી

તમે મારાથી કાં દૂરદૂર થતાં જાવ ? તમને
ધકેલે ધીમેથી સમય...

સવારે ઊઠ્યામાં સ્મરણ થઈ આવે પ્રથમ, તો
વિના કોઈ બ્હાને અવશ ઉર મોંફાટ રડતાં,
કડી સંબંધોની સહજ પણ ઢીલી થઈ ન’તી,
ઘરે વાતેચીતે વિષય પણ એ એ જ; મળતાં
પથે સ્નેહીઓ તો સ્મરણ સઘળાં યાદ કરતાં
તમારી સાથેનાં.

હવે વીત્યે થોડો સમય નથી હું યાદ કરતો
પહેલાંની પેઠે; કદીક લઉં ચ્હા બે કપ યદી
તમારી પેઠે તો સ્મરણ ઉરમાં જાય છલકી;
વરે ધીમે ધીમે મુજ ઉદરશાને ઘર બધું.

તમારાથી હુંયે દૂર દૂર થતો જાઉં, હળવે
મનેયે દે ધક્કો સમય....
(ઊર્ણનાભ)