કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – શૂન્ય પાલનપુરી/૫૦. હુસ્ન કેરો કાફલો

૫૦. હુસ્ન કેરો કાફલોતમન્નાની જવાની છે, ઉમંગોનો જમાનો છે.
બસંતી રંગ-લા’ણી છે, સુગંધીનો ખજાનો છે.
ગયો લાગે છે નક્કી, હુસ્ન કેરો કાફલો અહીંથી,
ગુલોના રૂપમાં એનાં જ કદમોનાં નિશાનો છે.

(શૂન્યનો વૈભવ, પૃ. ૪૮૩)