કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ/૨૫. આવ, મેહુલિયા!


૨૫. આવ, મેહુલિયા!

પ્રહ્લાદ પારેખ

આવ, મેહુલિયા ! આવ.
તને બોલાવે તળાવ, પેલાં કૂવા ને વાવ રે,          – આવ૦

મૂંગાં બોલાવે ઢોરાં;
ઓલાં ખેતર કોરાં કોરાં :
એની માટીને ફરી મહેકાવ, રે મેહુલિયા,           – આવ૦

ઓલી નદીયુંનાં નીર,
– એનાં ફાટ્યાં જાણે ચીર !
એને નવલાં તે લ્હેરિયાં અપાવ, રે મેહુલિયા,           – આવ૦

કેવી ધરતીની કાય !
એ તો જોઈ કેમ જાય ?
એને હવે નહીં ટટળાવ, રે મેહુલિયા,           – આવ૦

સારી ધરતીની માગ :
આજે લાગી છે આગ :
એને આવી હવે તું ઓલાવ, રે મેહુલિયા,           – આવ૦
(બારી બહાર, પૃ. ૧૧૩)