કોડિયાં/કૂકડાનું ગીત

કૂકડાનું ગીતઅમે તો સૂરજના છડીદાર,
          અમે તો પ્રભાતના પોકાર!...ધ્રુવ.
સૂરજ આવશે સાત ઘોડલે,
          અરુણ રથ વ્હાનાર!
આગે ચાલું બંદી બાંકો,
          પ્રકાશ-ગીત ગાનાર!...અમે0
નીંદરને પારણીએ ઝૂલે,
          ધરા પડી સુનકાર!
ચાર દિશાના કાન ગજાવી,
          જગને જગાડનાર!... અમે0
પ્રભાતનાયે પ્રથમ પ્હોરમાં
          ગાન અમે ગાનાર!
ઊંઘ ભરેલાં સર્વ પોપચે
          જાગૃતિ-રસ પાનાર!... અમે0
જાગો, ઊઠો ભોર થઈ છે,
          શૂરા બનો તૈયાર!
સંજીવનનો મંત્ર અમારો,
          સકલ વેદનો સાર!... અમે0

[ઉત્તરાર્ધ]

જાગે જગના પ્રાણ સહુ પણ,
          વ્યર્થ બધો પોકાર!
આભ ચીરું હું તોય ન પહોંચે,
          નાદ મૃત્યુને પાર!... અમે0
મૃત્યુ કેરી નીંદ ચિરંતન,
          ક્યાં છે જગાડનાર?
સૂર્યકિરણ જે પાર ન પહોંચે,
          શા ખપનો છડીદાર?
અમે તો સૂરજના છડીદાર,
          અમે તો પ્રભાતના પોકાર!