કોડિયાં/ગાંધીજીને

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:19, 14 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ગાંધીજી ને'|}} <poem> '''ગાંધીજી ને''' દાહભરી આંખો માતાની, તેનું તુ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
ગાંધીજી ને'


ગાંધીજી ને
દાહભરી આંખો માતાની,
તેનું તું આંસુ ટપક્યું;
બળી રહ્યું અંતરમાં કિન્તુ,
સૌ પાસે મીઠું મલક્યું.
          મૈયાના ઓ ગાંધી વીર!
          અર્પું છું હૈયાનાં હીર!
ભરતના દુ:ખે દુભાઈ,
કુદરતની કરુણા ઊતરી;
સંસ્કૃતિ ને સ્વાતંત્ર્ય ભરીને,
ભારતને અંગે પમરી.
          વંદન ઓ કુદરત સંદેશ!
          ધન્ય થયો તું ભારતદેશ!
12-9-’27