કોડિયાં/ચાડિયાનું ગીત

ચાડિયાનું ગીત




ઊડો કાબર, ઊડો ચકલાં,
          ઊડો મેના પોપટ મોર;
હું આ ખેતરનો રખવાળો,
          સઘળાં પેઠાં ક્યાંથી ચોર?

થોર તણી આ વાડ ઉગાડી,
          છીંડે બાવળ-કાંટ ભરી;
તોય તમે ક્યાંથી અહીં આવ્યાં?
          સંતાકૂકડી કેવી કરી?

ઊડો કહું છું એટલું, હું શાણો રખવાળ;
ખેડૂત આવી જો ચડે, ગોફણ ઘાવ ઉછાળ.

મોતી-મૂઠશાં ડૂંડા ઝૂલે,
          લીલો નીલમડો શો મોલ;
દાણો ઓછો એક ન થાશે,
          માલિકને મેં દીધો કોલ.
ખેડૂત આવે, ઊડી જાઓ,
          એ જાતાં હું સાદ કરીશ;
ખોટા ખોટા ડોળા ફાડી,
          છુપાઈને દાણા ધરીશ.

ઊડો કાબર, ઊડો ચકલાં,
          ઊડો મેના પોપટ મોર;
હું આ ખેતરનો રખવાળો,
          સઘળાં પેઠાં ક્યાંથી ચોર?