કોડિયાં/ઝાકળનું ગીત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ઝાકળનું ગીત


વાદળના મ્હેલમાં બાર બાર બાળકી,
          તેરમી હું બાળકી રોતી જી રે!
આંસુમાં જનમી ને આંસુમાં જીવતી,
          વન વન વેરતી મોતી જી રે!
કુમુદિની કાનમાં મૂકું લવંગિડાં,
          હીરલા ગૂંથું હું ગોતી જી રે!