કોડિયાં/નર્મદને એક પ્રશ્ન

Revision as of 12:22, 14 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|નર્મદને એક પ્રશ્ન|}} <poem> શૌર્ય, નિડરતા, સચ્ચાઈની {{Space}} ગળથૂથી...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
નર્મદને એક પ્રશ્ન


શૌર્ય, નિડરતા, સચ્ચાઈની
          ગળથૂથી તેં તો પાઈ:
કેમ કરી ગુજરાતે આજે
          પ્રણય-રોદણી મંડાઈ?
          સંહિણમાતા તું સાચી, તો
          પયધારા નવ જિરવાઈ!