કોડિયાં/પંખીગણની સંધ્યાઆરતી

પંખીગણની સંધ્યાઆરતી


મોતીની મૂઠશાં ડૂંડાં હિલોળતાં,
         ખેતરો કૈં કૈં દીઠાં જી રે!
હેતે છલોછલ હૈયાં ઉછાળતી,
         નદીઓનાં નીર લાગે મીઠાં જી રે!
રાતે પંખીડલાંને સૂવાને ઢોલિયા,
         વન વન વડલા ઊભા જી રે!
આભની અટારીએ ચોકી કરંતા,
         નવલખ તારલા સૂબા જી રે!
પંખીને આમ રોજ પ્રેમથી પાળતી,
         કુદરત-પંખિણી કોઈ મોટી જી રે!
ભોળાં વિહંગડાંની, મોટી પંખિણીમાત!
         વંદન સ્વીકારજે કોટિ જી રે!