કોડિયાં/પીલુડી

પીલુડી


ભાઈ! પેલી પીલુડી,
ઘેરીઘેરી લીલુડી;
આભલડામાં ચાંદરડાં,
પીલુડીમાં પીલુડાં.
          હીરા-માણેક ઊગ્યાં ત્યાં!
          ચાલો રમવા જઈશું ક્યાં?
આભ-પીલુડી ભાઈ ચડ્યા,
ખંખેરી ત્યાં કરા ખર્યા;
વીણતાં બ્હેની ખોળો ભરે,
ટપટપ બીજાં માથે પડે.
          આશા બ્હેની! ઉપર આવ!
          પડ્યાં પીલુમાં આ શો ભાવ?
15-8-’27