કોડિયાં/ભથવારીનું ગીત

Revision as of 11:59, 14 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ભથવારીનું ગીત|}} <poem> ગોધણ-ધણીની ભથવારી રે, {{Space}} હું ગોધણ-ધણીન...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ભથવારીનું ગીત


ગોધણ-ધણીની ભથવારી રે,
          હું ગોધણ-ધણીની ભથવારી;
એ આંબો ને હું પ્રેમ-ક્યારી રે,
          પતિ આંબો ને હું પ્રેમ-ક્યારી.

સેંથડે સંદૂિર: પ્રેમનાં આંજણ
          આંજ્યાં આંખે મતવારી;
ઢેલડી જેવી હું થનથન નાચું,
          આવને મોરલ રબારી રે...હું0

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ ઝાંઝર ઝમકે,
          ભાલે શી સ્નેહની સિતારી;
ખેતર ખૂંદી કંથ થાકીને આવે,
          દેખે ત્યાં થાક દે વિસારી રે... હું0

હળવે ઉતારી ભાત મહીડાં પરીસું,
          ફૂલડાંની પાથરું પથારી;
કંથડને કાજ ઘર રેઢું મૂકીને
          આવું સીમે દાડી દાડી રે... હું0

વા’લમને છોગલે ગૂંથું ચંબેલડી,
          પીંછાં ગૂંથું હું સમારી;
જોઈ જોઈને એ મુખ રળિયામણું,
          હૈયામાં ઊડતી ફુવારી રે... હું0