કોડિયાં/વસંતના અવતાર

વસંતના અવતાર


કોકિલના શા કંઠ ગવાતા,
પ્રફુલ્લતા આંબાના મોર;
કેસૂડાનાં કેસર ખીલ્યાં,
લીંબડીઓનો ફોરે કોર.
          કૂંપળ હસતી અપરંપાર!
          વન વન વસંતના અવતાર!
ગુંજે ધૂન અલખની કંઠે,
મ્હોરંતા જીવનના મોર;
નવરંગો ખીલે અંતરના,
પ્રેમધર્મની ફૂટે ફોર.
          ઉરમાં ભાવો અપરંપાર!
          જન જન વસંતના અવતાર!

25-3-’28