કોડિયાં/સુકાન પર ટેકવી: Difference between revisions

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|સુકાન પર ટેકવી|}} <poem> <big>'''સુકાન પર ટેકવી'''</big> સુકાન પર ટેકવી સબ...")
 
No edit summary
 
Line 2: Line 2:
{{Heading|સુકાન પર ટેકવી|}}
{{Heading|સુકાન પર ટેકવી|}}
<poem>
<poem>
<big>'''સુકાન પર ટેકવી'''</big>


સુકાન પર ટેકવી સબળ વક્ષ, ને હાથની
સુકાન પર ટેકવી સબળ વક્ષ, ને હાથની

Latest revision as of 11:15, 14 September 2021

સુકાન પર ટેકવી


સુકાન પર ટેકવી સબળ વક્ષ, ને હાથની
પડાળ કરી આંખને, કમરથીય નીચે નમી,
પ્રિયે! નિરખતો હતો ધરણી-પ્રાન્ત ઊભી તને;
હતી અમૂલ બે ઘડી જલધિ પાર જાવા મને.

અને ત્યહીં દીઠી ઢળેલ તવ પોપચે તોરણે
રચી નીતરતી સુધાંશુ સમ મૌક્તિકો પાંપણે,
સરી ગયુંય એક અશ્રુ મુજ નેનથી કારમું,
મહાન, દવલું, ઊનું, અમુલ પ્રેમના સારનું.

સહસ્ત્રશત જોજનો જલધિના વચે ઘૂઘવે;
અને જલધિ આ મહાન નીરખી વ્રીડા સંભવે;
હશેય અવડું, મહાન, દવલું, ઊનું આંસુડું!
રડેલ ચખનું હશેય વળી કેવું હૈયું વડું!

મહાન જ્યમ સર્જનો મહદ તેમ તેની વ્યથા!
સખીરી ! મુજ — તાહરી ટચુકડીય વ્હીલી કથા!
15-5-’34