ક્ષિતિજ — લેખકસૂચિ: Difference between revisions

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
{{BookCover
{{BookCover
|cover_image = File:Kshitij Lekhak Suchi.jpg
|title = ‘ક્ષિતિજ’— લેખકસૂચિ
|title = ‘ક્ષિતિજ’— લેખકસૂચિ
|author = સૂચિકર્તા: રાઘવ ભરવાડ
|author = સૂચિકર્તા: રાઘવ ભરવાડ

Latest revision as of 05:44, 10 August 2021

Kshitij Lekhak Suchi.jpg


‘ક્ષિતિજ’— લેખકસૂચિ

સૂચિકર્તા: રાઘવ ભરવાડ


સૂચના :

• આ લેખકસૂચિને આધારે જે-તે લેખક (સર્જક, વિવેચક, અનુવાદક, કલાકાર વગેરે)ની ‘ક્ષિતિજ’ના બધા જ અંકમાં પ્રગટ થયેલી રચનાઓ, પૃષ્ઠાંક પ્રમાણે એકસાથે જોઈ શકાશે. • લેખકસૂચિમાં લેખકના નામ નીચે આપેલી વિગતમાં કૌંસ બહારનો આંકડો ‘ક્ષિતિજ’ના સળંગ અંકનો ક્રમ દર્શાવે છે, અને કૌંસ અંદરના આંકડા તે અંકના પૃષ્ઠાંકનો નિર્દેશ કરે છે, આ પૃષ્ઠાંક જે-તે કૃતિ કે લેખના શરૂઆતના છે.અઈલ્મર મૉડ ૦૩ (૧૯૯)


અકબર પદમસી ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


અચ્યુત પટવર્ધન ૦૮ (૬૦૩)


અચ્યુત યાજનિક ૭૦ (૬૦૮)


અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ ૧૫ (૨૦૪) ૧૭ (૩૫૩) ૧૮ (૪૧૦, ૪૬૨) ૧૯ (૪૯૮) ૨૨ (૭૭૩) ૨૩ (૮૨૪, ૮૫૬) ૨૪ (૮૯૫, ૯૧૯, ૯૩૪, ૯૪૮) ૨૭ (૧૬૭)


અનિલા ઝવેરી ૨૭ (૨૨૪)


અનુરાધા ૧૫ (૧૭૨)


અ. ભિ. શાહ ૭૧-૭૨ (૬૪૯)


અમીય ચક્રવર્તી ૬૧ (૧૨)


અરવિન્દ ગુહા ૬૩ (૧૭૬)


અરુણોદય જાની ૫૧ (૯૮)


અર્નેસ્ટ બાડર ૧૧ (૮૪૩)


અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે ૨૫ (૫૩) ૪૦ (૨૪૬) ૬૦ (૭૮૬)


અશરફ (ડબાવાલા ?) ૫૬ (૪૪૧)


અશ્વિન મહેતા ૪૬ (૭૫૭) ૫૦ (૭૯)


અંબાલાલ પુરાણી ૦૯ (૪૮૨) ૧૭ (૩૯૦)


આઇઝાક બેબલ ૨૬ (૮૯)


આકુતાગાવા રયુનોસુકે ૧૫ (૧૮૧)


‘આદિલ’ મન્સૂરી ૫૦ (૦૪) ૫૩ (૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૧) ૫૬ (૪૪૨) ૬૦ (૭૩૩) ૬૪ (૨૪૯, ૨૫૨) ૬૬ (૩૯૦) ૭૦ (૬૦૨) ૭૩ (૭૨૫) ૭૪ (૭૮૩, ૭૮૫) ૭૫ (૦૪, ૦૫, ૪૧)


આનંદબોધ ૦૯ (૬૮૧)


આન્દ્ર મોરવા ૧૮ (૪૬૨) ૨૪ (૯૪૮)


આર. સી. મહેતા ૨૬ (૧૫૭)


આરાબાલ ૩૮ (૧૨૭)


આર્થર મિલર ૫૯ (૭૧૬)


આર્થર હૉપકિન્સ ૦૧ (૨૯) ૦૨ (૧૦૭) ૦૩ (૨૧૪) ૦૫ (૩૬૯) ૦૬ (૪૫૬) ૦૭ (૫૧૨) ૦૮ (૫૬૭) ૦૯ (૬૫૮) ૧૦ (૭૧૮) ૧૧ (૮૦૩) ૧૨ (૮૮૩)


આલ્ડસ હક્સ્લી ૧૩ (૬૫)


આલ્ફ્રેડ ચેસ્ટર ૨૮ (૨૪૭)


આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન ૩૪ (૭૬૧)


આલ્બર્ટ મોર્ડેલ ૬૩ (૨૩૦)


આલ્બર્તો મોરાવિયા ૩૪ (૭૬૯)


આલ્બેર કામૂ ૦૮ (૫૪૯) ૧૦ (૭૪૬) ૧૧ (૮૩૭) ૧૯ (૪૯૯) ૬૪ (૨૫૩)


આંદ્રે જિદ ૦૪ (૨૪૦, ૨૪૪) ૨૦ (૬૧૯, ૬૨૪)


આંદ્રે માર્લો ૭૮-૭૯ (૨૦૩)


ઇન્દુ પુવાર ૭૪ (૭૯૦)


ઈ. એમ. ફોર્સ્ટર ૧૨ (૮૫૪)


ઈઝવેસ્ટિયા ૧૦ (૭૭૩)


ઈઝા ૨૪ (૯૨૦)

ઈઝાક બાશેવિસ સિન્ગર ૩૨ (૫૯૩)


ઈનોઉએ યાસુશી ૫૪-૫૫ (૩૦૪)


ઈન્ગમાર બર્ગમેન ૫૦ (૭૯)


ઈ. બી. વ્હાઈટ ૬૨ (૧૧૭)


ઈવા ડેવ ૫૬ (૪૭૩)


ઈવાન તર્જેનેવ ૦૩ (૧૮૫)


ઉત્તમ હરજી ૦૯ (૬૮૮)


ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા ૧૨ (૮૭૮) ૧૩ (૪૫) ૧૪ (૧૨૭) ૧૫ (૨૧૨) ૧૬ (૨૭૨) ૨૨ (૭૩૯) ૨૩ (૮૩૬) ૨૫ (૭૭) ૨૮ (૨૮૭) ૩૧ (૫૧૩) ૩૨ (૫૮૬) ૩૩ (૬૬૫) ૩૪ (૭૬૫) ૩૭ (૩૫) ૩૯ (૨૧૭) ૪૦ (૨૬૭)


ઉમાશંકર જોશી ૧૯ (૪૮૧) ૪૩-૪૪ (૫૭૩) ૬૫ (૩૨૩)


ઉશનસ્ ૦૧ (૨૮) ૦૪ (૨૬૮) ૦૫ (૩૬૮) ૦૭ (૪૭૬, ૫૨૩) ૦૮ (૬૦૨, ૬૧૩) ૦૯ (૬૪૧) ૧૦ (૭૬૨) ૧૧ (૮૧૬) ૧૨ (૯૨૪) ૧૩ (૮૦) ૧૪ (૧૨૧) ૧૫ (૨૧૧) ૧૬ (૨૯૯) ૧૭ (૩૪૨) ૨૦ (૬૪૪) ૨૨ (૭૪૩) ૩૨ (૫૫૮) ૩૩ (૬૩૮) ૩૯ (૧૬૯, ૧૭૦) ૪૬ (૬૮૭) ૫૩ (૨૬૧) ૫૬ (૪૩૭) ૬૦ (૭૪૪) ૬૭ (૪૫૯) ૬૮ (૫૨૭, ૫૩૧, ૫૩૨)


ઉષા જોષી ૨૦ (૫૯૬) ૨૫ (૫૩) ૫૪-૫૫ (૩૫૯) ૫૮ (૫૯૧) ૬૧ (૫૩) ૬૨ (૧૪૫) ૬૪ (૨૭૨)


એ. જી. કુલકર્ણી ૫૩ (૨૮૬)


એડવર્ડ રોદિતિ ૨૯ (૩૬૫) ૩૦ (૪૧૭)


એન્તન ચૅખવ/એન્તોન ચેહોફ ૦૭ (૪૭૭) ૦૯ (૬૨૮) ૨૦ (૫૯૬) ૫૭ (૫૬૪)


એન્તોનિયો બાલ્દિનિ ૩૦ (૪૫૩)


એન્થની કેય ૫૧ (૧૩૭)


એન્થની ફઈસર ૩૩ (૬૫૩)


એફ. એન. સૂઝા ૪૭-૪૮ (૮૮૦)


એરિક ફ્રોમ ૧૦ (૭૫૪)


એલન સીલીટૉ ૭૪ (૭૯૯)


એલાં રોબ્બ ગ્રિયે ૫૯ (૭૧૨)


એલ્સ લાસ્કર-શુલર ૫૩ (૨૬૬)


ઓક્ટેવિયો પાઝ ૫૨ (૨૨૮)


ઓસામુ દાઝાઈ ૫૬ (૪૫૫)


ઓસ્કાર વાઈલ્ડ ૨૦ (૬૦૮)


ઑઝેન્ફન્ટ ૨૫ (૧૩)


કનુ અડાસી ૫૭ (૫૪૪)


કમલકુમાર મજમુદાર ૬૮ (૫૮૮)


કમલેશ પીર ૫૪-૫૫ (૩૮૭) ૬૦ (૭૪૫, ૭૮૬) ૬૪ (૨૫૩)


કાન્તિલાલ પૂજારા ૭૪ (૭૯૯)


કાર્લ ગુસ્તાવ યુંગ ૩૩ (૬૬૧)


કાવાબાતા યાસુનારી ૪૨ (૪૬૧)


કાંતિ શાહ ૦૬ (૪૨૪) ૧૧ (૮૩૨) ૧૫ (૧૬૩) ૩૧ (૫૪૪)


કિર્કેગાર્ડ ૧૪ (૧૩૨, ૧૩૬, ૧૩૯, ૧૪૧)


કિશનસિંહ ચાવડા ૦૬ (૪૨૩) ૧૭ (૩૫૧)


કિશોર જાદવ ૪૬ (૭૨૪)


કિશોરલાલ મશરૂવાળા ૦૪ (૨૪૧)


કીર્તિકુમાર મુખી ૬૮ (૫૭૬)


‘કુણાલ’ ૬૨ (૧૨૨)


કુસુમ દેશપાંડે ૦૨ (૧૫૨) ૦૪ (૨૯૫)


કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન ૪૭-૪૮ (૭૭૯)


કેથલીન રાઈન ૪૯ (૦૩)

કેમિલો જાસે કેલા ૫૮ (૫૯૧)


કેરોલીન બ્લેકવુડ ૫૧ (૮૯)


ક્લિન્થ બ્રૂક્સ ૩૯ (૨૧૫)


ખલિલ જિબ્રાન ૦૧ (૧૪) ૦૫ (૩૨૧) ૧૩ (૩૦) ૧૪ (૧૦૨) ૧૫ (૨૦૮) ૧૬ (૨૬૧) ૧૭ (૩૨૫) ૧૮ (૪૦૧) ૧૯ (૪૯૫) ૨૦ (૬૧૧) ૨૧ (૬૮૩) ૨૨ (૭૭૪) ૨૪ (૯૨૭)


ગટે ૦૩ (૧૬૪) ૦૪ (૨૬૪)


ગણેશ દેશપાંડે ૨૯ (૩૮૮)


ગાય વિન્ટ ૧૧ (૮૨૨)


ગીતા પરીખ ૦૧ (૪૦) ૧૩ (૬૮)


ગીતા રાયજી ૩૦ (૪૦૩)


ગીલબર્ટ હાઈટ ૫૭ (૫૨૯)


ગુરુદયાળ મલ્લિક ૧૩ (૪૯)


ગુલાબદાસ બ્રોકર ૨૨ (૭૮૫) ૨૪ (૯૨૨) ૨૬ (૮૯) ૪૩-૪૪ (૫૯૮) ૬૫ (૩૭૧)


ગુલામમોહમ્મદ શેખ ૧૧ (૮૨૦, ૮૨૧, ૮૨૮) ૧૨ (૮૬૮) ૧૪ (૧૪૨, ૧૪૩) ૧૫ (૨૦૩) ૧૭ (૩૪૩, ૩૮૬) ૧૯ (૫૬૭) ૨૦ (૬૧૮) ૨૧ (૭૦૮) ૨૨ (૭૨૯, ૮૦૦) ૨૩ (૮૨૭, ૮૫૪) ૨૪ (૯૦૩, ૯૫૩) ૨૫ (૦૯, ૨૩) ૨૬ (૧૦૧, ૧૦૨) ૨૭ (૧૬૩, ૨૩૫) ૨૮ (૨૪૭, ૨૫૨, ૨૯૪) ૨૯ (૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૨૬, ૩૬૫, ૩૯૨) ૩૦ (૪૦૦, ૪૪૮) ૩૧ (૪૭૮, ૫૦૭, ૫૦૯, ૫૧૦, ૫૨૪, ૫૨૬) ૩૩ (૬૪૦) ૩૪ (૭૮૦) ૩૫ (૭૯૯) ૩૬ (૮૭૯, ૮૮૦) ૩૭ (૧૩) ૩૯ (૧૬૩, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૮, ૨૩૬) ૪૧ (૩૨૫) ૪૨ (૪૧૦) ૪૫ (૬૪૦, ૬૪૧, ૬૪૨) ૪૬ (૬૯૬, ૬૯૭, ૬૯૮, ૬૯૯, ૭૦૦) ૪૭-૪૮ (૭૬૫, ૭૬૮, ૭૭૯, ૭૯૫, ૮૦૯, ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે, ૮૨૧, ૮૪૪, ૮૪૬, ૮૬૧, ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે, ૮૯૫) ૫૨ (૧૬૮) ૫૮ (૫૭૧, ૫૮૦) ૭૬-૭૭ (૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે, ૮૨, ૮૫)


ગેબ્રિયેલા મિસ્ટ્રાલ ૧૩ (૨૨)


ગોકુળભાઈ ભટ્ટ ૧૦ (૬૯૫)


ગોવિંદ કેશવ ભટ ૬૧ (૩૪)

ગોવિંદ વલ્લભ પંત ૨૧ (૭૨૧)


ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચારી ૦૨ (૧૨૬)


ચન્દ્રકાન્ત શેઠ ૬૨ (૮૯) ૬૩ (૧૬૧) ૬૪ (૨૮૯)


ચંદ્રકાન્ત બક્ષી ૩૩ (૭૦૭) ૪૩-૪૪ (૫૬૨) ૪૬ (૭૫૦) ૬૨ (૧૩૬) ૬૬ (૩૯૫)


ચાઓ કુ ૬૨ (૮૮)


ચાર્લ્સ પેગૂ ૧૪ (૮૨)


ચિનુ મોદી ૧૪ (૧૪૩) ૧૭ (૩૮૫) ૧૯ (૪૯૮) ૨૦ (૬૧૨) ૨૮ (૨૯૯) ૫૮ (૬૪૧) ૫૯ (૬૫૫, ૬૫૬, ૬૫૭, ૬૫૮, ૬૫૯, ૬૬૦, ૬૬૧, ૬૬૨, ૭૨૭) ૬૭ (૫૨૦) ૭૩ (૭૩૫, ૭૩૭, ૭૩૮, ૭૩૯, ૭૪૦) ૭૪ (૭૯૬)


ચીમનભાઈ પ્રા. ભટ્ટ ૧૩ (૧૮)


ચુઆંગ ત્ઝુ ૦૩ (૧૯૨)


ચુનીલાલ મડિયા ૨૦ (૬૨૫) ૨૧ (૭૦૪) ૨૩ (૮૬૫)


ચેઝારે વાલેજો ૭૮-૭૯ (૧૪૬)


છાડુઆ (બાબુ છાડવા) ૫૩ (૨૮૬)


છિન્નઘોષ વૈષ્ણવ ૬૪ (૨૮૪) જગદીશ ત્રિવેદી ૦૨ (૧૩૬) ૦૩ (૧૯૦) ૦૬ (૪૦૫) ૦૭ (૪૯૫) ૦૮ (૫૬૬) ૦૯ (૬૫૭) ૧૦ (૭૧૭, ૭૨૮) ૧૧ (૮૩૬) ૧૨ (૯૧૦)


જયન્ત પાઠક ૦૮ (૫૪૮) ૧૧ (૭૮૩) ૧૨ (૯૨૦) ૧૩ (૦૨) ૨૬ (૧૪૧) ૨૭ (૧૬૪, ૧૬૫) ૩૦ (૩૯૭) ૩૩ (૬૩૯) ૩૫ (૭૯૭) ૫૩ (૨૬૨) ૫૬ (૪૩૫, ૪૩૬) ૫૯ (૬૬૭, ૬૬૮) ૬૬ (૩૯૩, ૩૯૪) ૭૫ (૦૭)


જયપ્રકાશ નારાયણ ૦૪ (૨૯૬) ૨૩ (૮૪૦, ૮૭૫) ૨૪ (૯૦૫)


વિનોદ પટેલ ૨૫ (૩૨, ૬૪) ૨૯ (૩૨૧, ૩૨૭) ૪૨ (૪૧૦, ૪૧૨, ૪૧૪, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦) ૪૭-૪૮ (૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે, ૮૫૪ થી ૮૫૫ની વચ્ચે)


જયંત પંડ્યા ૫૧ (૧૪૧)


જયંત પારેખ ૨૨ (૭૫૭) ૨૬ (૧૪૧, ૧૫૫) ૨૭ (૨૨૦) ૨૯ (૩૮૮) ૩૦ (૪૦૯) ૩૪ (૭૧૭, ૭૬૯) ૩૫ (૭૯૮) ૩૮ (૧૨૭) ૪૦ (૨૪૬) ૪૨ (૪૭૨) ૪૫ (૬૪૩) ૪૬ (૭૧૧) ૫૦ (૧૫) ૫૧ (૧૩૭) ૫૩ (૨૭૭) ૫૪-૫૫ (૩૪૪) ૫૬ (૪૫૫) ૬૨ (૯૫) ૬૫ (૩૫૨)


જયંતિલાલ મહેતા ૬૦ (૭૭૬)


જવાહરલાલ નહેરુ ૦૬ (૩૯૧) ૦૭ (૪૭૪)


જશવંત શેખડીવાળા ૩૮ (૧૫૨) ૪૦ (૨૯૧) ૪૩-૪૪ (૫૨૫) ૬૪ (૩૦૩) ૬૮ (૫૬૬) ૭૩ (૭૫૫)


જાસ્પર જ્હોન ૭૮-૭૯ (૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે)


જી. જી. મહેતા ૦૬ (૪૦૯)


જી. લૉવેસ ડિકિન્સન ૦૨ (૯૬)


જીવનાનન્દ દાસ ૨૬ (૯૯, ૧૦૦) ૩૧ (૪૮૩, ૪૮૫, ૪૮૬, ૪૮૭, ૪૮૮, ૪૮૯, ૪૯૦) ૬૧ (૦૩, ૦૭, ૦૯)


જુકિચી યાગી ૫૭ (૫૨૭)


જુનિશિરો તાનિઝાકી ૫૪-૫૫ (૨૯૩, ૩૪૯)


જુલિયન ગ્રીન ૩૭ (૧૩)


જુલિયસ પોર્તનોય ૨૭ (૨૨૪)


જેઇમ્સ પર્ડી ૬૧ (૫૩) ૩૭ (૦૮)


જેક રીચી ૬૨ (૧૦૩)


જેકબ બ્રોનોવસ્કી ૫૦ (૫૭)


જેનો હાલ્તાઈ ૩૬ (૮૯૧)


જેમ્સ જોય્સ ૩૦ (૪૦૯)


જે. મિશેલ મોર્સ ૪૬ (૭૧૧)


જેરામ પટેલ ૪૭-૪૮ (૭૬૮ થી ૭૬૯ની વચ્ચે, ૭૭૦ થી ૭૭૧ની વચ્ચે, ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે) ૭૬-૭૭ (૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે)


જે. સી. કુમારાપ્પા ૦૯ (૬૮૨)


જૈનેન્દ્ર જૈન ૫૨ (૧૮૦)


જોન એલ્ડોર્ફ ૩૪ (૭૮૫) ૩૫ (૮૬૩) ૩૬ (૯૪૦)


જો’ન સ્ટ્રાચે ૨૩ (૮૫૮)


જોમો કેન્યાટા ૨૩ (૮૨૭)


જોર્જ ટ્રેકલ ૫૩ (૨૬૭)


જોર્જ લૂઈસ બોર્જિસ ૬૦ (૭૪૫)


જોહાન્ પીટર હેબેલ ૧૧ (૮૨૯)


જ્ઞાનદેવ ૨૦ (૫૬૯) જ્યૉં પૉલ સાર્ત્ર ૨૧ (૬૫૯) ૬૧ (૫૭)


જ્યોતિ ભટ્ટ ૨૫ (૨૨) ૨૬ (૧૩૯) ૩૨ (૬૨૦) ૩૩ (૬૭૧) ૩૭ (૨૭) ૩૮ (૧૧૬) ૩૯ (૧૭૧) ૪૭-૪૮ (૭૬૬, ૮૧૩, ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે, ૮૮૧, ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે) ૫૨ (૧૯૭) ૭૬-૭૭ (૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે, ૮૨) ૭૮-૭૯ (૨૧૩)


જ્યોતિ શાહ ૩૦ (૪૧૭)


જ્યોતિર્મય ગંગોપાધ્યાય ૪૩-૪૪ (૫૪૦)


જ્યોતિષ જાની ૭૮-૭૯ (૨૧૩)


જ્યોર્જીસ સાદૌલ ૩૫ (૮૩૪)


જ્હોન ગ્રાન્ટ ૩૮ (૧૨૨) જ્હોન સ્ટેઈનબેક ૨૮ (૨૬૫)


ટાઈગી ૨૪ (૯૨૦)


ટાકાશી નાગાઈ ૦૨ (૮૩) ૦૯ (૬૩૫)


ડાઉશર ૨૬ (૧૨૬)


ડી ડ્રોશ્ક ૫૨ (૨૬૫)


ડોનાલ્ડ એલન ૭૮-૭૯ (૧૪૮)


ડોનાલ્ડ વોટ્સન ૭૬-૭૭ (૨૧)


ડૉ. ઇન્દ્રસેન ૧૬ (૨૪૫)

ડૉ. રાધાકૃષ્ણન ૦૪ (૨૭૬)


તન્મય ગંગોપાધ્યાય ૪૯ (૧૭) ૬૧ (૦૩, ૦૭, ૦૯, ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૫) ૭૪ (૮૧૪) તાઓ-ચી એન ૫૦ (૧૨) ૬૩ (૧૭૧)


તાકાહામા ક્યોશી ૨૪ (૯૨૧)


તારો યામામોતો ૫૭ (૫૨૬)


‘તુષાર’ ૩૦ (૪૦૨)

તોન સાતોમી ૫૪-૫૫ (૩૪૪)


ત્રિસ્તાં કોર્બિયેર ૭૮-૭૯ (૧૪૪)


થોરો ૨૩ (૮૨૬)


દાઈગાકુ હોરિગુચી ૫૭ (૫૨૫)


દાદા ધર્માધિકારી ૦૧ (૪૫) ૦૨ (૧૩૧) ૦૮ (૬૦૦) ૦૯ (૬૮૫) ૧૨ (૮૬૨) ૧૩ (૭૫) ૧૫ (૧૬૩) ૧૯ (૫૬૮) ૨૦ (૫૮૩) ૨૧ (૬૭૩) ૨૨ (૭૭૬, ૭૮૪) ૨૫ (૨૭, ૪૫, ૫૨) ૨૬ (૮૮) ૨૭ (૧૯૯) ૨૮ (૨૮૬, ૨૯૩) ૩૦ (૪૦૩) ૪૦ (૨૮૮) ૪૧ (૩૪૪) ૪૨ (૩૯૯, ૪૫૫)


દા. પાનવલકર ૬૩ (૧૯૭)


દામોદર બલર ૨૮ (૩૧૭) ૩૧ (૫૧૬) ૩૫ (૮૦૨) ૩૭ (૨૪) ૩૮ (૧૧૩) ૩૯ (૧૯૯) ૪૭-૪૮ (૮૦૨) ૭૦ (૬૧૫, ૬૨૮)


દિગીશ મહેતા ૬૦ (૭૫૨) ૬૭ (૪૭૮) ૭૧-૭૨ (૬૬૯) ૭૮-૭૯ (૧૪૮)


દિનેશ માહુલકર ૨૯ (૩૫૯) ૩૧ (૪૯૬) ૩૪ (૭૭૬) ૫૦ (૩૧)


દિલાવરસિંહજી જાડેજા ૭૦ (૬૩૪)


દિલીપ ઝવેરી ૩૩ (૬૪૧, ૬૪૨) ૪૬ (૬૯૪) ૫૬ (૪૩૮, ૪૩૯, ૪૪૦) ૫૮ (૫૭૮, ૫૭૯) ૫૯ (૭૨૫) ૬૨ (૯૦, ૯૧) ૬૬ (૩૮૧) ૬૭ (૪૬૫) ૭૦ (૫૯૯, ૬૧૧)


દિવ્યેન્દુ પાલિત ૪૩-૪૪ (૫૪૦)


દેવકૃષ્ણ જોષી ૦૫ (૩૩૪)


દેવબાળા શાહ ૩૭ (૬૦)


નગીનદાસ પારેખ ૦૪ (૨૭૭) ૦૫ (૩૬૦) ૦૬ (૪૫૩) ૦૭ (૪૯૬) ૦૮ (૫૯૧) ૦૯ (૬૭૮) ૧૦ (૭૨૯) ૧૧ (૮૧૭) ૧૨ (૮૭૧) ૧૩ (૨૫) ૧૪ (૧૧૬) ૧૫ (૧૭૭) ૧૬ (૨૭૭) ૧૭ (૩૯૩) ૧૮ (૪૦૭) ૧૯ (૪૯૬) ૨૦ (૫૯૩) ૨૨ (૭૬૧) ૨૩ (૮૩૧) ૨૫ (૧૧) ૨૬ (૧૦૯) ૨૭ (૧૭૫) ૨૮ (૨૫૯) ૩૧ (૫૩૩) ૩૨ (૬૦૯) ૩૫ (૮૩૦) ૩૬ (૮૮૫) ૩૭ (૧૭) ૩૮ (૯૯) ૩૯ (૨૧૧) ૪૦ (૨૭૭)


નરસિંહ મેહેતો ૧૩ (૦૧)


નલિન રાવળ ૪૫ (૬૩૭) ૫૬ (૪૩૩) ૬૨ (૯૨) ૬૭ (૪૬૪)


નવીન પંડ્યા ૬૨ (૧૨૭)


ના. ગ. જોષી ૫૧ (૧૧૯) ૬૧ (૬૫)


નાનાભાઈ ભટ્ટ ૧૯ (પૂંઠું ૦૩)


નારાયણ દેસાઈ ૦૧ (૦૧, ૧૭) ૦૨ (૯૯, ૧૨૫) ૦૩ (૨૦૭) ૦૪ (૨૪૫, ૨૬૫, ૨૮૬, ૨૯૬) ૦૫ (૩૧૭, ૩૩૫, ૩૪૧, ૩૪૯) ૦૬ (૪૦૬) ૦૭ (૫૨૪, ૫૨૯) ૦૮ (૫૬૩, ૫૯૮) ૦૯ (૬૨૭, ૬૫૧) ૧૦ (૭૧૧) ૧૧ (૭૯૭) ૧૨ (૮૯૮) ૧૩ (૧૯, ૬૪, ૭૭) ૧૪ (૯૭) ૧૫ (૨૦૫) ૧૬ (૨૪૮) ૧૭ (૩૩૫) ૩૭ (૩૭)


નોર્મા ફાર્બર ૨૬ (૧૦૧)


પટવંતસિંહ ૫૨ (૧૯૭)


પતીલ ૧૧ (૭૮૩) ૧૨ (૮૬૯)


પદ્મા ૨૫ (૪૫)


પદ્માબેન ભાવસાર ૦૮ (૬૦૦)


પર્લ બક ૦૬ (૪૨૪)


પાઉલ ગુડમૅન ૧૯ (૫૬૬)


પા-ચુ-ઈ ૬૨ (૮૩)


પાર લેજરક્વિસ્ટ ૧૯ (૪૮૮) ૨૦ (૫૭૫) ૨૧ (૬૮૫)


પાસ્કલ ૦૯ (૬૬૯)


પિટર નેયતન ૬૬ (૪૩૨)


પિનાકિન્ ત્રિવેદી ૦૨ (૯૫)


પીટર અબ્રાહમ્સ ૨૨ (૭૪૯)


પીટર રેડગ્રોવ ૫૦ (૧૫)


પી. શંકરન્ ૦૬ (૪૧૭)


પુષ્કર પંડ્યા ૧૨ (૯૦૧)


પો ચુ ૬૨ (૮૧)


પોસ્તોવ્સ્કી ૨૭ (૨૩૦)


પૉલ ક્લે ૪૭-૪૮ (૮૬૧)


પૉલ ઝેક ૫૩ (૨૬૪)


પ્યારેલાલ ૦૫ (૩૮૫) ૦૮ (૫૯૫) ૧૬ (૨૪૧) ૨૦ (૫૭૧)


પ્રજારામ રાવળ ૨૨ (૭૮૩) ૨૩ (૮૬૪) ૨૭ (૧૬૧, ૧૬૨)


પ્રણવ ૦૨ (૧૩૫, ૧૩૭) ૦૩ (૧૬૪) ૦૪ (૨૬૪) ૦૫ (૩૨૦, ૩૭૬) ૦૬ (૪૪૫, ૪૫૨) ૦૭ (૪૭૩, ૪૯૩) ૦૮ (૬૧૦) ૦૯ (૬૫૦, ૬૬૮) ૧૦ (૭૧૭, ૭૪૫) ૧૫ (૧૭૬) ૧૬ (૩૦૬) ૧૭ (૩૨૦) ૧૯ (૪૮૮, ૪૯૮) ૨૦ (૫૭૦, ૫૭૪, ૫૮૨) ૨૧ (૫૬૬, ૬૪૯, ૬૯૭, ૬૯૯) ૨૨ (૭૪૮)


પ્રદ્યુમ્ન તન્ના ૩૦ (૪૫૨) ૩૭ (૨૭) ૩૮ (૧૧૬) ૫૦ (૧૨, ૧૪) ૫૨ (૧૭૧) ૬૨ (૧૦૩) ૬૩ (૧૭૨)


પ્રબોધ ચોક્સી ૦૧ (૦૭, ૧૪, ૧૭, ૭૬) ૦૨ (૯૯, ૧૫૪) ૦૩ (૧૯૭, ૨૦૩, ૨૦૭, ૨૨૮) ૦૪ (૨૫૧, ૨૬૯, ૨૮૬, ૩૦૪) ૦૫ (૩૨૧, ૩૩૫, ૩૪૪, ૩૭૭, ૩૮૬) ૦૬ (૪૩૦, ૪૪૦, ૪૪૬, ૪૬૨) ૦૭ (૪૭૦, ૫૧૨, ૫૨૪, ૫૩૦, ૫૩૮) ૦૮ (૫૪૭, ૫૪૯, ૫૬૩, ૬૧૧) ૦૯ (૬૫૧, ૬૫૮, ૬૮૯) ૧૦ (૬૯૯, ૭૧૧, ૭૧૮, ૭૩૬, ૭૪૬, ૭૫૪, ૭૭૪) ૧૧ (૭૮૧, ૭૯૧, ૭૯૭, ૮૦૩, ૮૨૨, ૮૩૭, ૮૪૨, ૮૪૬) ૧૨ (૮૫૪, ૮૭૭, ૮૮૩, ૮૯૮, ૯૧૯) ૧૩ (૦૫, ૧૯, ૩૦, ૫૧) ૧૪ (૮૩, ૯૭, ૧૦૨, ૧૫૮) ૧૫ (૧૮૧, ૨૦૫, ૨૩૬) ૧૬ (૨૪૮, ૨૬૧, ૨૮૧, ૩૦૮) ૧૭ (૩૨૫, ૩૩૫, ૩૫૪, ૩૯૬) ૧૮ (૪૦૧, ૪૧૧, ૪૭૧) ૧૯ (૪૯૫, ૫૬૧) ૨૦ (૫૭૫, ૫૮૩, ૬૧૧, ૬૨૪, ૬૪૬) ૨૧ (૬૫૯, ૬૭૩, ૬૮૩, ૬૮૫, ૬૮૬, ૭૦૦, ૭૨૨, ૭૨૪) ૨૨ (૭૪૯, ૭૭૪, ૭૭૬, ૮૦૬) ૨૫ (૩૩) ૨૬ (૧૨૮) ૨૭ (૨૦૦) ૩૧ (૫૪૪) ૩૨ (૫૬૪) ૩૩ (૭૦૯) ૩૪ (૭૯૨) ૩૫ (૮૭૦) ૩૭ (૪૧) ૩૮ (૮૯, ૧૪૫) ૩૯ (૨૦૬) ૪૧ (૩૨૭) ૪૬ (૭૪૩) ૪૯ (૪૧, ૪૪) ૭૪ (૮૨૮) ૭૬-૭૭ (૯૯)


પ્રબોધબંધૂ અધિકારી ૪૯ (૧૭)


પ્રાસન્નેય/હર્ષદ ત્રિવેદી ૨૧ (૬૫૩) ૨૪ (૯૩૨) ૨૫ (૦૭, ૦૮) ૨૭ (૧૭૦, ૧૭૧) ૨૮ (૩૦૫) ૩૧ (૪૮૧, ૫૪૮) ૩૫ (૮૫૫) ૩૬ (૮૭૭) ૩૮ (૮૬, ૮૮) ૪૧ (૩૨૩) ૪૩-૪૪ (૬૨૩) ૫૩ (૨૩૭) ૭૬-૭૭ (૧૫)


પ્રાંજલ ૦૧ (૫૧) ૦૨ (૧૨૦) ૦૩ (૨૧૧ ) ૧૧ (૭૮૪ ) ૩૪ (૭૨૮)


પ્રિયકાન્ત મણિયાર ૧૩ (૫૦) ૩૧ (૪૭૭) ૩૮ (૮૩) ૫૦ (૦૩)


પ્રીમુલા પંડિત ૪૭-૪૮ (૮૫૫)


પ્લેટો ૦૨ (૯૮) ૦૭ (૫૧૧)


ફકીરમહંમદ મનસુરી ૬૩ (૧૭૩)


ફરોખ કૉન્ટ્રાક્ટર ૨૭ (૧૮૪) ૪૭-૪૮ (૮૦૧, ૮૧૭) ૫૧ (૧૧૩)


ફિલિપ મોરિસન ૨૪ (૯૩૫)


ફ્યોદોર દોસ્તોએવ્સ્કી ૦૧ (૦૭) ૧૩ (૨૧)


ફ્રાન્ક સ્વીનર્ટન ૬૩ (૨૦૬)


ફ્રાન્ઝ કાફકા ૧૫ (૨૧૬, ૨૧૭, ૨૧૮, ૨૨૩, ૨૨૫, ૨૨૬, ૨૨૭) ૧૬ (૨૮૧) ૨૧ (૬૫૬)


ફ્રાન્સીસ સૂઝા ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


ફ્રેન્ક ઓ’કોનર ૩૭ (૬૦)


ફ્રેન્ક લૉઈડ રાઈટ ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


બટુક વોરા ૨૫ (૭૨) ૩૫ (૮૪૩)


બબલભાઈ મહેતા ૦૩ (૧૬૫)


બર્ટ્રાન્ડ રસેલ ૦૯ (૬૪૯)


બાબુ દાવલપુરા ૪૯ (૧૭, ૪૯) ૬૬ (૪૧૩) ૬૮ (૫૭૧)


બાલકૃષ્ણ વી. દોશી ૪૭-૪૮ (૮૪૬)


બાશો ૨૪ (૯૧૯)


બિપિન પરીખ/વિપિન પરીખ ૦૯ (૬૬૭) ૧૩ (૫૦) ૧૪ (૧૨૬) ૧૬ (૨૬૦) ૧૮ (૪૦૬) ૨૦ (૬૩૮)


બુદ્ધદેવ બસુ ૬૪ (૨૯૭)


બુસોન ૨૪ (૯૨૦)


બેન હેક્ટ ૩૨ (૫૭૧)


બેરોન ૨૭ (૧૮૪ થી ૧૮૫ની વચ્ચે)


બોરિસ પાસ્તરનાક ૦૩ (૨૦૩) ૦૭ (૪૯૨) ૧૨ (૮૫૩) ૨૩ (૮૬૦) ૨૪ (૮૯૦)


બૉદલેર ૬૪ (૨૩૯, ૨૪૦) ૬૫ (૩૧૩, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૧૮, ૩૨૦, ૩૨૨)


બ્યુમોન્ટ ન્યૂહોલ ૪૭-૪૮ (૮૮૯) બ્રિજેશ કે. વર્મા ૧૧ (૮૩૨)


ભાનુ શાહ ૨૯ (૩૩૮ થી ૩૩૯ની વચ્ચે)


ભારતી દલાલ ૩૭ (૫૪) ૫૪-૫૫ (૩૭૨)


ભૂપેન ખખ્ખર/ભૂપેન્દ્ર ખખ્ખર ૩૦ (૪૪૭, ૪૫૭) ૪૭-૪૮ (૭૭૯, ૮૧૯, ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે) ૭૬-૭૭ (૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે)


ભૂપેન્દ્ર ઉપાધ્યાય ૨૬ (૮૩) ૬૮ (૫૯૪)


ભૂપેન્દ્ર દેસાઈ ૨૭ (૨૦૭)


ભોગીલાલ ગાંધી ૦૧ (૬૮) ૦૮ (૫૭૯) ૨૮ (૨૭૭) ૩૭ (૭૩) ૪૦ (૩૦૪)


ભોગીલાલ સાંડેસરા ૬૬ (૪૪૭)


ભોળાભાઈ પટેલ ૪૩-૪૪ (૫૪૭) ૬૦ (૭૬૧) ૬૩ (૨૧૭) ૬૬ (૪૫૧) ૬૮ (૫૮૮) ૭૧-૭૨ (૬૮૧)


મણિલાલ દેસાઈ ૫૨ (૧૮૦) ૫૩ (૨૬૮) ૬૬ (૩૯૧, ૩૯૨)


મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી ૧૫ (૨૨૯)


મધુ રાય ૩૫ (૮૧૯) ૪૬ (૭૧૭) ૪૯ (૧૧) ૬૨ (૧૧૭) ૬૮ (૫૩૩) ૭૦ (૬૨૦) ૭૩ (૭૪૨)


મધુકર શાહ ૦૯ (૬૪૨) ૧૨ (૯૧૩) ૧૩ (૬૫) ૨૪ (૯૩૫) ૨૬ (૧૧૨) ૨૭ (૧૯૪) ૨૮ (૨૬૫, ૨૯૧) ૨૯ (૩૪૦, ૩૫૨, ૩૫૫) ૩૦ (૪૫૩, ૪૫૮) ૩૧ (૪૯૧, ૫૨૦) ૩૨ (૫૭૬) ૩૪ (૭૬૧) ૩૫ (૮૨૪) ૩૬ (૮૯૧) ૩૭ (૨૦) ૩૮ (૧૩૨) ૩૯ (૧૮૫, ૨૩૦) ૪૬ (૭૩૨) ૫૦ (૫૭) ૬૩ (૧૭૭) ૬૬ (૪૪૧)


મનમોહન ચૌધરી ૦૭ (૫૦૧)


મનસુખલાલ ઝવેરી ૧૭ (૩૭૭) ૬૦ (૭૮૪)


મનસ્ ૦૭ (૫૩૦)


મનહર મોદી ૬૬ (૩૮૪) ૬૭ (૪૬૨) ૭૫ (૦૧, ૪૧) મનુભાઈ શાહ ૧૨ (૯૦૧)


મનોજ ખંડેરિયા ૭૬-૭૭ (૦૩)


મહાદેવ દેસાઈ ૦૧ (૭૩) ૦૨ (૮૧) ૦૪ (૨૩૮) ૧૪ (૮૧)


મહેન્દ્ર જાની ૭૫ (૦૯)


મહેશ દવે ૬૪ (૨૮૦) ૬૬ (૪૨૭)


મંજુલાલ મજમુદાર ૪૬ (૭૪૦) ૬૮ (૫૭૧)


માઈકેલ જોશેન્કો ૫૨ (૧૮૨) ૬૦ (૭૯૨, ૭૯૪)


માધવ અચવલ ૩૩ (૭૦૩) ૪૩-૪૪ (૫૮૫) ૪૭-૪૮ (૮૭૧) માયા કુલશ્રેષ્ઠ ૬૪ (અંદરનું પૂંઠું)


માર્કસ કનલીફ ૩૬ (૯૩૧)


માશા કાલૅકો ૫૩ (૨૬૩)


માસાઓ યામાકાવા ૭૬-૭૭ (૦૬)


માસાઓકા શીકી ૨૪ (૯૨૧)

મિલોવાન જિલાસ ૩૮ (૮૯)


મિલ્ફર્ડ ઈ. શીલ્ડઝ ૦૭ (૪૭૩)


મીઓદ્રાગ બુલાતોવીક ૫૨ (૧૭૧)


મીરા ૨૩ (૮૭૧)


મીરા મહાદેવન્ ૪૯ (૪૪)


મીસ્ટર એકહાર્ટ ૧૪ (૮૨)


મુકુન્દ પરીખ ૭૩ (૭૨૬)


મેરી સીટન ૩૨ (૬૧૫)


મૅડમ બ્લેવેટ્સ્કી ૧૭ (૩૫૧)


મો. ક. ગાંધી ૦૨ (૧૩૦) ૦૩ (૧૮૪) ૦૬ (૩૯૫) ૧૩ (૦૩) ૧૬ (૨૫૫) ૧૯ (૪૮૦) ૪૨ (૪૦૨)


મોઈશે નાદિર ૫૮ (૬૦૭)


મો-ચિ યુન્ગ ૬૨ (૮૭)


મોહન પરીખ ૧૬ (૨૫૭)


મોહનભાઈ શં. પટેલ ૫૯ (૭૦૧)


યતીમ ૧૮ (૪૦૩)


યયાતિ ૭૦ (૬૦૫)


યશવન્ત શુક્લ ૬૮ (૫૬૬)


યાસુનારી કાવાબાતા' ૫૪-૫૫ (૩૯૬)


યીમેનેઝ
૦૩ (૧૯૫)

યુગો મોરેત્તિ ૬૪ (૨૭૨)


યુરીપીડેસ ૦૬ (૪૪૫)


યૂજિન ઈયોનેસ્કો ૨૮ (૨૫૨) ૭૬-૭૭ (૨૧, ૭૨-અ) ૭૮-૭૯ (૧૪૮)


યોશોકી હાયામા ૫૪-૫૫ (૩૭૨)


યૉસેફ મૅકવાન ૪૯ (૦૪) ૫૦ (૦૫) ૫૩ (૨૫૯, ૨૬૦) ૫૯ (૬૬૬) ૬૦ (૭૪૨) ૬૩ (૧૭૪) ૬૪ (૨૪૭, ૨૪૮, ૨૮૬) ૭૦ (૬૦૪, ૬૦૬) ૭૪ (૭૯૧, ૭૯૨, ૭૯૩, ૭૯૪, ૭૯૫)


રઘુવીર ચૌધરી ૪૬ (૭૩૬) ૫૦ (૨૭) ૫૮ (૫૭૩, ૫૭૪, ૫૭૫, ૫૭૬, ૫૭૭) ૫૯ (૭૧૯) ૬૩ (૧૬૩, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૬૮) ૬૪ (૨૪૨, ૨૪૩) ૬૬ (૪૨૦) ૭૪ (૭૮૬, ૭૮૮)


રજનીકાંત પંચાલ ૨૭ (૨૧૯)


રતિલાલ જાની ૫૨ (૧૯૦)


રતિલાલ દવે ૩૦ (૪૭૧) ૫૦ (૨૦) ૫૧ (૧૪૫) ૭૦ (૬૪૧)


રતિલાલ નાયક ૪૦ (૨૯૬)


રબ્બી પિન્હાસ કોરટેઝ ૧૪ (૧૫૩)


રમણલાલ ના. મહેતા ૧૬ (૩૦૪) ૩૯ (૨૩૮) ૪૧ (૩૯૨) ૪૯ (૬૭) ૫૧ (૧૧૪)


રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર ૦૧ (૦૧, ૬૪) ૦૨ (૮૧, ૧૨૫, ૧૩૯) ૦૩ (૧૯૩) ૦૪ (૨૪૫, ૨૭૭) ૦૫ (૩૧૭, ૩૬૦) ૦૬ (૪૦૬, ૪૫૩) ૦૭ (૪૯૬, ૫૨૯) ૦૮ (૫૪૮, ૫૭૮, ૫૯૧) ૦૯ (૬૨૭, ૬૭૮) ૧૦ (૭૨૯) ૧૧ (૮૧૭) ૧૨ (૮૭૧) ૧૩ (૨૫, ૬૪) ૧૪ (૧૧૬) ૧૫ (૧૭૭) ૧૬ (૨૭૭) ૧૭ (૩૯૩) ૧૮ (૪૦૭) ૧૯ (૪૯૬) ૨૦ (૫૯૩, ૬૨૧) ૨૧ (૬૫૦, ૬૫૪) ૨૨ (૭૩૯, ૭૪૪, ૭૬૧) ૨૩ (૮૧૭, ૮૧૯, ૮૨૫, ૮૭૧) ૨૪ (૮૮૧, ૮૮૫, ૯૨૮) ૨૫ (૦૧, ૧૧, ૨૮) ૨૬ (૮૧, ૧૦૪, ૧૦૯) ૨૭ (૧૫૯, ૧૭૫) ૨૮ (૨૩૯, ૨૪૩, ૨૫૯, ૨૭૭) ૩૦ (૪૬૧) ૩૧ (૫૩૩) ૩૨ (૬૦૯) ૩૩ (૬૪૩) ૩૫ (૮૩૦) ૩૬ (૮૮૫) ૩૭ (૧૭) ૩૮ (૯૯) ૩૯ (૨૧૧) ૪૦ (૨૫૭) ૪૧ (૩૭૦) ૪૬ (૭૦૧) ૬૪ (૨૯૭)


રશ્મિ મહેતા ૫૭ (૫૫૯)


રસિક પંડ્યા ૨૭ (૧૭૨)


રસિક શાહ ૨૪ (૮૯૦) ૨૫ (૫૬) ૨૭ (૧૭૯) ૨૯ (૩૨૭) ૩૪ (૭૪૩) ૩૬ (૯૨૪) ૩૯ (૧૭૭) ૪૦ (૩૧૨) ૪૩-૪૪ (૫૬૨, ૫૮૫) ૪૭-૪૮ (૮૭૧)


રાઈનર મારિયા રિલ્કે ૩૭ (૦૩)


રાઘવ કનેરિયા ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


રાજેન્દ્ર મહંત ૧૦ (૬૯૮)


રાજેન્દ્ર શાહ ૧૩ (૧૭) ૧૭ (૩૨૨, ૩૨૩) ૨૧ (૬૫૭) ૪૫ (૬૩૮, ૬૩૯) ૬૩ (૧૬૨)


રાધેશ્યામ શર્મા ૨૬ (૧૪૬) ૩૨ (૫૭૧) ૫૧ (૧૪૫) ૫૨ (૧૬૫) ૫૩ (૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૫, ૨૬૬, ૨૬૭) ૬૨ (૯૩) ૬૫ (૩૫૮) ૬૬ (૪૦૭) ૬૮ (૫૯૨) ૭૫ (૦૮, ૪૯) ૭૬-૭૭ (૧૨૮, ૧૩૫)


રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી ૧૫ (૨૨૯) ૧૮ (૪૭૦) ૨૨ (૭૬૫) ૨૪ (૯૫૬) ૨૫ (૬૫) ૪૧ (૩૭૪) ૪૩-૪૪ (૫૧૭) ૫૦ (૫૧) ૫૬ (૪૭૯, ૪૮૫) ૬૦ (૭૭૧) ૬૮ (૫૫૮)


રામમનોહર લોહિયા ૨૦ (૫૭૪)


‘રામાનુજ’ ૭૬-૭૭ (૯૪)


રિયૂનોસુકે આકુતાગાવા ૫૩ (૨૭૭) ૫૪-૫૫ (૩૭૭, ૩૮૯)


રીચર્ડ લીન્ડનર ૭૮-૭૯ (૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે)


રેજીનાલ્ડ નીલ ૭૮-૭૯ (૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે)


રેને દુમાં ૦૯ (૬૭૦)


રેબેક્કા વેસ્ટ ૩૭ (૨૦)


રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ ૧૯ (૪૯૮) ૨૦ (૫૭૦) ૨૧ (૬૯૯)


રોમાં રોલાં ૦૬ (૪૫૨) ૨૧ (૬૫૨)


રોય લેશ્ટેન્સ્ટેન ૭૮-૭૯ (૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે)


રૉજર ફ્રાય ૩૭ (૨૪)


લ કાર્બુઝિએ ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


લાભશંકર ઠાકર ૦૫ (૩૪૦) ૨૧ (૬૮૩) ૨૭ (૧૬૮) ૨૮ (૨૯૮) ૩૪ (૭૫૫) ૪૯ (૦૫, ૬૨) ૬૬ (૩૮૬) ૬૦ (૭૪૦) ૭૩ (૭૩૦)


લાવ ત્ઝૂ ૦૪ (૨૯૧)


લિ. ચિંગ-ચાઓ ૬૨ (૮૨)


લિ પો ૬૨ (૮૫)


લિ લિડ ૬૨ (૮૪)


લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી ૨૯ (૩૫૨, ૩૫૫) ૩૧ (૫૧૬, ૫૨૦) ૩૮ (૧૧૩) ૩૯ (૧૮૫)


લિયો તૉલ્સ્તૉય ૦૪ (૨૫૧) ૧૭ (૩૫૪) ૧૮ (૪૧૧)


લિયોનાર્ડ એન્ડ્રિયેવ ૫૯ (૬૬૯)


લિયોપોલ્ડો એલાસ (ક્લેરિન) ૦૬ (૪૪૬)


લુઇ જિલુ ૩૬ (૮૯૯)


લુઈજી પિરાન્દેલો ૨૪ (૮૯૫) ૨૫ (૩૩) ૨૬ (૮૩, ૧૨૮) ૨૭ (૨૦૦) ૩૨ (૫૬૪) ૩૩ (૬૭૪) ૩૪ (૭૩૧) ૬૫ (૩૫૨)


લુઈસ બુન્વેલ ૭૬-૭૭ (૮૫)


લૂઈ લેવેલ ૧૨ (૮૯૭)


લોર્કા ૨૪ (૯૩૪) ૨૬ (૧૦૧, ૧૦૨) ૨૯ (૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૨૬) ૩૯ (૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૮)


લૉર્ડ આડ્રિયન ૩૫ (૮૨૪)


લૉર્ડં એટલી ૬૦ (૭૩૧)


વરુણ ૦૩ (૧૯૨) ૦૪ (૨૭૬) ૦૫ (૩૬૪)


વસંત જોષી ૫૭ (૫૩૭, ૫૪૧)


વસુબોધ ૦૨ (૧૦૪, ૧૨૧) ૦૩ (૧૬૩, ૧૮૩, ૧૯૧, ૨૦૧) ૦૪ (૨૪૭) ૦૫ (૩૪૩, ૩૪૮) ૦૬ (૪૧૩) ૦૮ (૫૯૯) ૧૧ (૭૯૬) ૧૨ (૮૭૦, ૯૦૦) ૧૩ (૬૮) ૨૨ (૭૬૪, ૭૭૦, ૭૭૨) ૨૩ (૮૫૩) ૨૬ (૧૦૮, ૧૨૭)


વાકુ ૨૪ (૯૨૦)


વાચસ્પતિ ૬૧ (૬૯)


વામન ચોરઘડે ૪૨ (૪૭૨)


વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ ૧૪ (૧૨૨)


વિક્ટર હ્યૂગો ૦૧ (૬૩)


વિજયા રાજાધ્યક્ષ ૬૩ (૧૯૦)


વિનોદ પટેલ ૨૫ (૩૨, ૬૪) ૨૯ (૩૨૧, ૩૨૭) ૪૨ (૪૧૦, ૪૧૨, ૪૧૪, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦)


વિનોદ શાહ ૨૮ (૨૫૧, ૨૬૪, ૨૭૬) ૨૯ (૩૩૩, ૩૩૯) ૫૧ (૧૧૮)


વિનોબા ૦૧ (૧૭, ૫૦, ૫૩) ૦૨ (૯૯, ૧૨૨, ૧૩૮) ૦૩ (૧૮૬, ૨૦૭) ૦૪ (૨૩૭, ૨૭૫, ૨૮૬) ૦૫ (૩૩૫) ૦૬ (૪૩૦) ૦૭ (૪૮૫, ૫૨૪) ૦૮ (૫૪૭, ૫૬૩) ૦૯ (૬૫૧) ૧૦ (૬૯૫, ૭૧૧) ૧૧ (૭૮૫, ૭૯૭) ૧૨ (૮૯૮) ૧૩ (૧૯) ૧૪ (૯૭, ૧૫૨) ૧૫ (૧૬૧, ૨૦૫) ૧૬ (૨૪૮, ૩૦૫) ૧૭ (૩૨૪, ૩૩૫, ૩૮૩) ૧૯ (૪૭૯, ૪૮૮) ૨૦ (૫૬૯, ૬૧૪) ૨૩ (૮૭૧) ૨૪ (૮૮૪) ૨૮ (૨૪૨) ૩૧ (૫૫૧) ૫૨ (૨૧૮)


વિલિયમ ફૉકનર ૩૭ (૪૧)


વિલિયમ વિમ્સેટ ૩૯ (૨૧૫)


વિલિયમ સેન્સમ ૨૭ (૨૨૦)


વિલિયમ સેરોયન ૪૧ (૩૪૫) ૪૨ (૪૨૧) ૬૨ (૧૨૨)


વિલિયમ હાર્લન હેલ ૩૦ (૪૫૮)


વિવેકાનંદ ૦૨ (૯૭) ૦૩ (૨૦૦)


વિષ્ણુપદ ભટ્ટાચાર્ય ૬૧ (૧૭)


વી. આર. આંબેડકર ૨૮ (૩૧૦)


વી. આર. ભટ્ટ ૩૬ (૯૨૩)


વી. એસ. ગાયતોંડે ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


વીન્સેન્ટ વાનગોઘ ૩૫ (૮૦૨)


વીલી સોટેન્સન ૭૦ (૬૧૫)


વૉલ્ટ વ્હિટમેન ૦૩ (૧૯૬) ૨૧ (૬૪૯)


વ્યંકટેશ કંટક ૨૦ (૬૩૫)


વ્લાદીમિર દુદિન્ત્સેવ ૧૩ (૦૫) ૧૪ (૮૩)


શશિકાન્ત ૨૩ (૮૭૩)


શંભૂ મિત્ર ૨૪ (૯૨૮)


શંભૂનાથસિંહ ૬૫ (૩૧૧)


શાન્તિ મારફતીઆ ૨૫ (૦૪, ૦૫)


શાંતિલાલ આચાર્ય ૬૭ (૫૦૬)


શિગો નાઓયા ૫૪-૫૫ (૩૫૯)


શિરીષ પંચાલ ૫૨ (૧૮૨) ૬૦ (૭૯૨, ૭૯૪) ૬૧ (૫૭) ૬૩ (૨૦૬, ૨૩૦) ૬૫ (૩૩૧)


શિવલાલ જેસલપુરા ૪૬ (૭૩૮)


શીર્ષેન્દુ મુખોપાધ્યાય ૪૦ (૨૮૧)


શ્રી અરવિંદ ૦૧ (૪૪) ૦૨ (૧૪૨) ૦૩ (૨૩૬) ૧૧ (૭૮૧) ૧૪ (૧૨૦) ૧૬ (૨૭૪) ૧૮ (૩૯૯) ૨૮ (૨૫૮)


શ્રીકાન્ત શાહ ૫૬ (૪૪૩) ૬૪ (૨૪૫, ૨૪૬) ૬૭ (૪૬૦) ૭૩ (૭૨૭) ૭૬-૭૭ (૦૧)


શ્રીકૃષ્ણ સખારામ ભાવે ૫૧ (૯૮)


શ્રીપાદ જોશી ૦૫ (૩૨૧)


શ્રી માતાજી ૦૩ (૨૧૩) ૨૩ (૮૩૦)


સર ચાર્લ્સ ડાર્વિન ૩૨ (૫૭૬)


સર ચાર્લ્સ સ્નો ૩૧ (૪૯૧)


સરોજ પાઠક ૬૮ (૫૫૨)


સંદીપન ચટોપાધ્યાય ૭૪ (૮૧૪)


સાલ્વાતોરે ક્વાસિમોદો ૦૬ (૪૦૮)


સિડની હૂક ૦૧ (૫૩)


સિડની હેરિસ ૧૨ (૮૮૨)


સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર ૪૦ (૨૪૪) ૪૬ (૬૮૮) ૫૦ (૧૧) ૫૨ (૧૬૯) ૫૬ (૪૩૪)


સી. જી. જંગ ૧૦ (૭૪૫)


સીન ઓ’ફાઓલેન ૬૨ (૧૨૭)


સુકુને યાકામોચી ૫૦ (૧૪)


સુઝાન લેન્ગર ૩૮ (૧૦૫) ૪૨ (૪૦૩) ૪૩-૪૪ (૫૯૧) ૪૭-૪૮ (૭૭૧)


સુધીન્દ્રનાથ દત્ત ૬૧ (૧૦, ૧૫)


સુ. ન. પેંડસે ૩૯ (૧૮૯) ૬૧ (૩૪)


સુનયન હ. દિવેટીયા ૫૦ (૪૫)


સુનયના દીવેટિયા ૩૨ (૫૮૧)


સુનીલ કોઠારી ૨૦ (૬૦૩) ૨૨ (૭૫૭) ૨૪ (૯૨૮) ૨૫ (૧૪) ૨૬ (૧૧૯, ૧૫૫) ૨૭ (૧૮૫, ૨૦૮) ૨૯ (૩૩૪) ૩૧ (૫૦૧) ૩૨ (૫૮૮, ૬૧૫) ૩૩ (૬૫૩) ૩૪ (૭૫૦) ૩૫ (૮૩૪) ૩૯ (૨૩૩) ૪૫ (૬૫૧) ૪૭-૪૮ (૮૪૬, ૮૫૫) ૫૦ (૭૧) ૫૧ (૮૯) ૫૪-૫૫ (૩૭૭, ૩૮૯)


સુબન્ધુ ભટ્ટાચાર્ય ૪૩-૪૪ (૫૪૦)


સુભદ્રાબહેન ગાંધી ૦૨ (૮૩)


સુભાષ મુખોપાધ્યાય ૬૧ (૧૪)


સુભાષ શાહ ૭૫ (૩૮)


સુમન શાહ ૫૨ (૨૦૩) ૫૬ (૪૯૪) ૭૩ (૭૭૧) ૭૪ (૮૫૪) ૭૬-૭૭ (૧૧૦)


સુરેન્દ્ર ચૌધરી ૬૨ (૧૪૫)


સુરેશ ગાંધી ૬૮ (૫૭૧)


સુરેશ જોષી ૦૨ (૧૩૯) ૦૩ (૧૯૩, ૧૯૫) ૧૧ (૮૨૯) ૧૩ (૬૯) ૧૪ (૧૩૦, ૧૪૪, ૧૫૨) ૧૫ (૨૧૫) ૧૬ (૨૯૦, ૩૦૦) ૧૭ (૩૭૭) ૧૮ (૪૬૪) ૧૯ (૪૮૯, ૪૯૯) ૨૦ (૬૦૮, ૬૨૧) ૨૧ (૬૫૦, ૬૫૪, ૭૧૧) ૨૨ (૭૩૯, ૭૪૪, ૭૯૦) ૨૩ (૮૧૪, ૮૧૭, ૮૧૯, ૮૨૫, ૮૬૦) ૨૪ (૮૮૧, ૮૮૫) ૨૫ (૦૧, ૨૮) ૨૬ (૮૧, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૪) ૨૭ (૧૫૯, ૧૬૬) ૨૮ (૨૩૯, ૨૪૩, ૩૦૦) ૨૯ (૩૭૬) ૩૦ (૪૨૮, ૪૩૩, ૪૩૮, ૪૬૧, ૪૬૬, ૪૭૨) ૩૧ (૪૮૩, ૪૮૫, ૪૮૬, ૪૮૭, ૪૮૮, ૪૮૯, ૪૯૦, ૫૩૬) ૩૨ (૫૫૯, ૫૯૩, ૬૨૪, ૬૨૭, ૬૩૦) ૩૩ (૬૪૩, ૬૬૧, ૬૭૪, ૬૯૪) ૩૪ (૭૩૧) ૩૫ (૮૧૧, ૮૧૫, ૮૨૭) ૩૬ (૮૮૩, ૮૮૪, ૯૦૭, ૯૩૧) ૩૭ (૦૩, ૦૮) ૩૮ (૮૪, ૮૫, ૧૧૦) ૩૯ (૨૨૧, ૨૨૬) ૪૦ (૨૭૩, ૨૮૧) ૪૧ (૩૩૮, ૩૭૦) ૪૨ (૪૬૧) ૪૩-૪૪ (૪૭૯, ૫૪૦) ૪૫ (૬૫૫) ૪૬ (૬૮૯, ૭૦૧, ૭૨૮, ૭૫૦) ૪૭-૪૮ (૭૯૫, ૮૮૯) ૪૯ (૦૩) ૫૧ (૧૨૩, ૧૨૯, ૧૩૩) ૫૨ (૨૦૯) ૫૪-૫૫ (૨૯૩, ૩૦૪, ૩૪૯, ૩૯૬) ૫૬ (૪૫૧, ૪૮૮, ૫૦૧) ૫૭ (૫૧૫, ૫૨૫, ૫૨૯) ૫૮ (૬૦૭) ૫૯ (૬૬૯, ૬૯૨, ૭૧૦, ૭૧૨, ૭૧૬) ૬૨ (૮૧, ૯૭, ૧૩૯) ૬૪ (૨૩૯, ૨૪૦) ૬૫ (૩૧૩, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૧૮, ૩૨૦, ૩૨૨) ૬૬ (૪૦૧) ૬૭ (૪૭૩, ૪૮૩, ૪૮૯) ૬૯ (૦૧) ૭૧-૭૨ (૭૦૧) ૭૬-૭૭ (૦૬, ૨૧, ૭૩) ૭૮-૭૯ (૨૧૩)


સુરેશ દલાલ ૦૯ (૬૮૪) ૧૩ (૦૨) ૧૬ (૨૭૧) ૧૭ (૩૫૦) ૧૮ (૪૬૧) ૨૦ (૬૩૯) ૨૨ (૭૮૪) ૨૩ (૮૧૬) ૬૩ (૧૭૫) ૭૪ (૭૮૯)


સુહાસિની જાની ૬૩ (૧૯૦)


સુંદરમ્ ૦૨ (૧૪૨) ૨૩ (૮૧૩)


સૅઈન્ત જ્હોન પર્સ ૧૭ (૩૧૯)


સોસેકી ૨૪ (૯૨૧)


સ્ટેન્લી વાઈન બોમ ૬૩ (૧૭૭)


સ્લાવોમીર મ્રોઝેક ૩૦ (૪૪૮) ૩૧ (૫૦૭, ૫૦૯, ૫૧૦)


સ્વયંભૂ ૫૩ (૨૭૨)


હકુ ૦૮ (૫૯૭)


હરકૃષ્ણલાલ ૪૭-૪૮ (૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


હરિવલ્લભ ભાયાણી ૩૪ (૭૮૫) ૩૫ (૮૬૩) ૩૬ (૯૪૦) ૩૮ (૧૦૫) ૩૯ (૨૧૫) ૪૦ (૨૪૩) ૪૧ (૩૮૦) ૪૨ (૪૦૩) ૪૩-૪૪ (૫૯૧) ૪૭-૪૮ (૭૭૧) ૫૩ (૨૭૨) ૬૨ (૧૨૯) ૬૬ (૪૩૨) ૭૧-૭૨ (૬૫૦)


હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ ૦૭ (૪૬૯, ૪૭૨, ૪૭૩,) ૧૧ (૮૦૨)


હરિહર (ભટ્ટ ?) ૦૨ (૧૨૩) ૦૪ (૨૯૦)


હરીન્દ્ર દવે ૨૨ (૭૭૩) ૨૫ (૦૬) ૩૧ (૫૪૧) ૫૦ (૦૬, ૦૮, ૦૯, ૧૦)


હરીશ વ્યાસ ૦૧ (૪૧) ૦૩ (૨૨૫) ૦૬ (૪૧૪) ૧૫ (૧૭૩) ૩૦ (૪૨૪) ૩૩ (૬૪૭)


હસમુખ પટેલ ૧૩ (૨૨, ૪૯)

હસમુખ શાહ ૫૨ (૨૨૮)


હંસરાજ શાહ ૩૬ (૮૯૯)


હંસા અમીન ૬૩ (૧૯૭)


હારૂઓ સાતો ૫૪-૫૫ (૩૮૭)


હિસયાંગ કાઓ ૬૨ (૮૬)


હિંમત શાહ ૨૫ (૭૬) ૪૭-૪૮ (૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે, ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે)


હીરાબહેન પાઠક ૨૩ (૮૩૪)


હીરાલાલ મહેતા ૫૨ (૨૧૫)


હેન્રી વૉલેસ ૧૫ (૨૦૯)


હેમન્ત દેસાઈ ૨૦ (૬૨૦) ૨૮ (૩૧૩) ૩૦ (૩૯૮) ૩૫ (૮૦૦) ૪૬ (૭૩૬) ૪૯ (૦૮)