ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/પ્રારંભ/મુખપૃષ્ઠ: Difference between revisions

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|મુખપૃષ્ઠ| મણિલાલ હ. પટેલ}} {{BookCover |cover_image = File:Nibandhsampada-Title-1-350x495.jpg |title = ગુજ...")
 
No edit summary
 
Line 6: Line 6:
|title = ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા
|title = ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા
|author = મણિલાલ હ. પટેલ
|author = મણિલાલ હ. પટેલ
}}
{{HeaderNav
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/પ્રારંભ/‘એકત્ર’નો ગ્રંથગુલાલ|‘એકત્ર’નો ગ્રંથગુલાલ]]
}}
}}

Latest revision as of 06:54, 24 September 2021


મુખપૃષ્ઠ

મણિલાલ હ. પટેલ

Nibandhsampada-Title-1-350x495.jpg


ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા

મણિલાલ હ. પટેલ