ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૧/અનુક્રમ/ક્ષ/ક્ષમા-


ક્ષમા- : જુઓ ખીમ- અને ખેમ-.