ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વત્સલરસ


વત્સલરસ જુઓ, રસસંખ્યા