ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વાચનપ્રક્રિયા

From Ekatra Wiki
Revision as of 09:45, 30 November 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} <span style="color:#0000ff">'''વાચક તાદાત્મ્ય(Reader identification)'''</span> : સાહિત્યજગતનાં પાત્...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વાચક તાદાત્મ્ય(Reader identification) : સાહિત્યજગતનાં પાત્રોના પ્રતિભાવ અને એમની લાગણીઓ સાથે વાચક પોતાની જાતને જે પ્રક્રિયાથી સાંકળી દે છે એ પ્રક્રિયા. ટૂંકમાં, સાહિત્યિક ચરિત્રોના ભાવો અને એમની લાગણીઓનું વાચકોમાં થતું સંક્રમણ. ચં.ટો.