ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિવેચનનું વિવેચન

From Ekatra Wiki
Revision as of 11:43, 30 November 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} <span style="color:#0000ff">'''વિવેચનનું વિવેચન'''</span> જુઓ, અધિવિવેચન <br>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વિવેચનનું વિવેચન જુઓ, અધિવિવેચન