ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશેષ નામ

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:24, 3 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વિશેષ નામ (Epithet) : વ્યક્તિ કે વસ્તુના ગુણવિશિષ્ટનો નિર્દેશ કરે એવું વિશેષણ કે એવો વિશેષણખંડ. જેમકે બ. ક. ઠાકોરનું ‘જૂનું પિયરઘર’ સૉનેટમાં જુઓ : ‘માડી મીઠી સ્મિત મધુર ને ભવ્ય મૂર્તિ પિતાજી, / દાદી વાંકી રસિક કરતી ગોષ્ઠિથી બાળ રાજી. ચં.ટો.