ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશ્રબ્ધનવોઢા


વિશ્રબ્ધનવોઢા જુઓ, નાયિકા