ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્તગન્ધિ


વૃત્તગન્ધિ જુઓ, ગદ્યકાવ્યભેદ