ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વૃત્તભંગ

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:33, 30 November 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} <span style="color:#0000ff">'''વૃત્તભંગ'''</span> જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર <br>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વૃત્તભંગ જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર