ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/શ/શેર


શેર જુઓ, ગઝલ અને ગઝલનું છંદશાસ્ત્ર