ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/સ/સૂક્ષ્મ પીઠ

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:55, 9 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


સૂક્ષ્મ પાઠ(Micro text) : કોઈપણ સાહિત્યકૃતિના બૃહદ્ પાઠના વિવિધ અવયવોમાંથી પ્રત્યેક અવયવની પોતાના ઉપઘટકો સહિત ટૂંકા ફલકની સંગતિનો સૂક્ષ્મ પાઠ હોય છે. આ સૂક્ષ્મ પાઠની સંગતિ સ્થાનિક નિયંત્રણો(local constraints)થી ઊભી થતી હોય છે. આ જ વસ્તુને પોત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચં.ટો.