ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/સ/સૂક્ષ્મ પીઠ

Revision as of 12:33, 1 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Poem2Open}} <span style="color:#0000ff">'''સૂક્ષ્મ પાઠ(Micro text)'''</span> : કોઈપણ સાહિત્યકૃતિના બ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


સૂક્ષ્મ પાઠ(Micro text) : કોઈપણ સાહિત્યકૃતિના બૃહદ્ પાઠના વિવિધ અવયવોમાંથી પ્રત્યેક અવયવની પોતાના ઉપઘટકો સહિત ટૂંકા ફલકની સંગતિનો સૂક્ષ્મ પાઠ હોય છે. આ સૂક્ષ્મ પાઠની સંગતિ સ્થાનિક નિયંત્રણો(local constraints)થી ઊભી થતી હોય છે. આ જ વસ્તુને પોત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચં.ટો.