દેવતાત્મા હિમાલય/અર્પણ


અર્પણ

ભોળાભાઈ પટેલ


સદ્ગત બા-બાપાને
અર્પણ