પન્ના ત્રિવેદીની વાર્તાઓ/પ્રકાશન માહિતી

પ્રકાશન માહિતી

પન્નાત્રિવેદીની વાર્તાઓ સંપા. સંધ્યા ભટ્ટ

EKTRA FOUNDATION (USA)


© સંપાદન : સંપાદકના © વાર્તા : વાર્તાકારના


ડિજિટલ પ્રકાશન પ્રથમ આવૃત્તિ : ૨૦૨૧


ટાઇપસેટિંગ : મહેશ ચાવડા દિયા અક્ષરાંકન, ચાવડા નિવાસ, મુ.પો. વાસણા(બો), તા. બોરસદ, જિ. આણંદ ૩૮૮ ૫૪૦. મો. ૯૧૦૬૬ ૩૫૩૩૭