પન્ના ત્રિવેદીની વાર્તાઓ/વાર્તાસંગ્રહો

વાર્તાસંગ્રહો

(૧) આકાશની એક ચીસ (૨૦૦૨), રન્નાદે પ્રકાશન (૨) રંગ વિનાનો રંગ (૨૦૦૯), રન્નાદે પ્રકાશન (૩) સફેદ અંધારું (૨૦૧૪), પાર્શ્વ પબ્લિકેશન (૪) સાતમો દિવસ (૨૦૧૬), રન્નાદે પ્રકાશન (૫) ફૂલબજાર (૨૦૧૯) આર.આર.શેઠની કંપની (૬) બરફના માણસો (૨૦૨૧) આર.આર.શેઠની કંપની