પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો૩/મુખપૃષ્ઠ-2


મુખપૃષ્ઠ-3પરિષદ-પ્રમુખોનાં ભાષણો
(ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૨૮થી ૪૫મા અધિવેશનના પ્રમુખોનાં ભાષણોનો સંગ્રહ)
ભાગ-૩


સંપાદક
ડૉ. નલિની દેસાઈ


Parishad Pramukhna Bhashano-2