પૂર્વોત્તર/પૂર્વોત્તર: Difference between revisions

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 10: Line 10:


{{HeaderNav2
{{HeaderNav2
|previous= ફરી અસમ
|next = પૂર્વરંગ
|next = પૂર્વરંગ
}}
}}

Latest revision as of 12:35, 23 September 2021


પૂર્વોત્તર

ભોળાભાઈ પટેલ

પખિ સબ ઉરય યેન પખા અનુસારે
—સૌ પંખી પોતાની પાંખોની શક્તિ પ્રમાણે ઊડે છે
અસમિયા કપિ માધવ કંદલિ (ચૌદમી સદી)