પૂર્વોત્તર/પૂર્વોત્તર


પૂર્વોત્તર

ભોળાભાઈ પટેલ

પખિ સબ ઉરય યેન પખા અનુસારે
—સૌ પંખી પોતાની પાંખોની શક્તિ પ્રમાણે ઊડે છે
અસમિયા કપિ માધવ કંદલિ (ચૌદમી સદી)