મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ/પ્રકાશન માહિતી

પ્રકાશન માહિતી


મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ સંપા. મીનલ દવે

EKTRA FOUNDATION (USA)


© સંપાદન : સંપાદકના © વાર્તા : વાર્તાકારના


ડિજિટલ પ્રકાશન પ્રથમ આવૃત્તિ : ૨૦૨૧ટાઇપસેટિંગ : મહેશ ચાવડા દિયા અક્ષરાંકન, ચાવડા નિવાસ, મુ.પો. વાસણા(બો), તા. બોરસદ, જિ. આણંદ ૩૮૮ ૫૪૦. મો. ૯૧૦૬૬ ૩૫૩૩૭