મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ/મુખપૃષ્ઠ ૨

મુખપૃષ્ઠ ૨
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી
મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ

સંપાદન : મીનલ દવે


શ્રેણી સંપાદન : મણિલાલ હ. પટેલ


એકત્ર ફાઉન્ડેશન (USA)
(ડિજિટલ પ્રકાશન)