મોતીલાલ ત્રિકમજી અવાશિયા

From Ekatra Wiki
Revision as of 01:14, 9 March 2023 by Meghdhanu (talk | contribs) (Created page with "અવાશિયા મોતીલાલ ત્રિકમજી: ‘બાલરક્ષણ – ૧-૨’ (૧૯૦૫) તથા ‘સુધારો દિગ્દર્શક' (૧૯૧૦) નાટકોના કર્તા.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

અવાશિયા મોતીલાલ ત્રિકમજી: ‘બાલરક્ષણ – ૧-૨’ (૧૯૦૫) તથા ‘સુધારો દિગ્દર્શક' (૧૯૧૦) નાટકોના કર્તા.