યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો/પ્રારંભિક

અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી
યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો
સંપાદન: સંજુ વાળાશ્રેણી સંપાદન : મણિલાલ હ. પટેલએકત્ર ફાઉન્ડેશન (USA)
(ડિજિટલ પ્રકાશન)યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો
સંપા. સંજુ વાળા

EKATRA FOUNDATION (USA)


© સંપાદન : સંપાદકના
© કવિતા : કવિના


ડિજિટલ પ્રકાશન
પ્રથમ આવૃત્તિ : ૨૦૨૧


ટાઇપસેટિંગ : મહેશ ચાવડા
દિયા અક્ષરાંકન, ચાવડા નિવાસ, મુ.પો. વાસણા(બો), તા. બોરસદ, જિ. આણંદ
૩૮૮ ૫૪૦. મો. ૯૧૦૬૬ ૩૫૩૩૭