યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો/લઘુકાવ્યો

લઘુકાવ્યો

ઘાસ જરીક મેં ખેંચ્યું...

ઓહ!
આટલું બધું વળગેલું તે કોઈ હોય?

* *

દરવાજાઓ
મને હંમેશા ગમે છે....

ક્યારેક બહાર ખૂલતા
ક્યારેક અંદર

* *


આ તે ખુરશીઓ
કે
વાતે વળગેલા બે જણ!

* *

બપોરે હોઉં છું દેહ
સાંજે થાઉં છું ગૃહસ્થ
રાત્રે નર
નિદ્રામાં કિન્નર.

* *

આ શરીર
ક્યારેક પિંજર
તો ક્યારેક પાંખ.

* *

સમય જતા
સંતાનો પક્ષીઓ થઈ જાય છે.