રાધે તારા ડુંગરિયા પર/અર્પણ


અર્પણ

ભોળાભાઈ પટેલ

ચિર યાત્રિક
કવિ અજ્ઞેયજી
(૧૯૧૧-૧૯૮૭)
ને
સાદર સમર્પિત
‘વહ કૈસી હોતી યાત્રા
જો ૫હુઁચા કર ચુક જાતી?’