રાધે તારા ડુંગરિયા પર/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Revision as of 05:02, 18 September 2021 by MeghaBhavsar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


અર્પણ

ભોળાભાઈ પટેલ

ચિર યાત્રિક
કવિ અજ્ઞેયજી
(૧૯૧૧-૧૯૮૭)
ને
સાદર સમર્પિત
‘વહ કૈસી હોતી યાત્રા
જો ૫હુઁચા કર ચુક જાતી?’