વસુધા/પૂર્ણિમા

પૂર્ણિમા

સાતે સાગરમાં પ્રચણ્ડ ભરતી ભાળી હસી પૂર્ણિમા;
કિન્તુ ત્યાં ભરતીહીણું ઉર હતું ખાલી મહા ભાણ્ડ શું,
જેમાં તે બહુ ઝૂઝી તો ય ભરતી સાધી શકી લેશ ના!

એ તો શક્ય બન્યું, યદા ગગનના આવાસને છોડી ને
પૃથ્વી પે વસનારીના મુખ પરે રહેતી બની પૂર્ણિમા!