સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અમૃત ‘ઘાયલ’/દરિ યો જરાય દૂર નથી

દરિયોજરાયદૂરનથી, દરિયોઆરહ્યો
—એવ્હેમમાંસદારણેઊભારહ્યાછીએ.