સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/કન્ફ્યૂશિયસ/વૃદ્ધ

          જે ઊંડો સ્નેહ કરી જાણે છે તેવાં માનવી કદી વૃદ્ધ થતાં નથી.