સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ગિરિજાકુમાર માથુર/બૌનોં કી દુનિયા

હમ સબ બૌને હૈં —
મન સે, મસ્તિશ્ક સે ભી,
બુદ્ધિ સે, વિવેક સે ભી,
ક્યોંકિ હમ જન હૈં,
સાધારણ હૈં;
ક્યોંકિ જમાના હમેં
ચાહતા હૈ બૌને રહેં —
વર્ના મિલેંગે કહાં
વક્તા કો શ્રોતા,
નેતા કો પિછલગુએ,
બુદ્ધજનોં કો પાઠક,
આંદોલનોં કો ભીડ,
ધર્મોં કો ભક્ત,
સંપ્રદાયોં કો મતિમંદ,
તોપોં કો ભોજન,
મતવાદોં કો બુદ્ધુ
સાંચે-ઢલે આદમી?
હમ સબ ઈન્હીં કે લિએ
યુગ-યુગ સે જીતે હૈં.
ઇતિહાસ ઉનકા હૈ,
હમ સબ તો સ્યાહી હૈ.
વિજય સભી ઉનકી,
હમ ઘાયલ સિપાહી હૈં.
હમકો હમેશા હી
ઘાયલ ભી રહના,
સિપાહી ભી રહના હૈ;
દૈત્યોં કે કામ નિભા
બૌને હી રહના હૈ.
[કાવ્યસંગ્રહ ‘ભારતવાણી’]