સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/જયન્ત પાઠક/એક એવી તે પ્રીત અમે કીધી

એક એવી તે પ્રીત અમે કીધી
કે ઘૂંટમાં આખી પિયાલી પીધી!
પીછામાં એક અમે પંખીને પામિયા
ને તારામાં એકલ આકાશ;
લહરીમાં એક લીધો સાગરને તાગી
ને એક જ કિરણમાં પ્રકાશ!